វីដេអូពេញនិយមទាំង ៥០( )

Teocy Puyod Garcia
Nge
255.34K
24.41K
9.56%
235
98
10
Camille Trinidad 🦋
#duet with @atballthingsbeauty sinong adik dito sa lotion? comment kayo dali! ☺️ Sobrang trending ng lotion natin grabe 🙈✨ kagaya nyo rin pala ako na adik sa lotion 😚 #fyp
71.94K
1.26K
1.75%
19
60
3